1977-2007

In 2007 I started devoting my time to revising older issues of the National Geographic Magazine – its editions made up a part of my personal memory and in a certain way it was the main visual perception or a substitution of other photographic accounts of my childhood. It was an atlas of the world, which I grew up with. I mainly started with the year of my birth, 1977, but I then went through everything more than once and I stayed true to a certain type of research, even during the course of several years. My process developed from there on – I go back or rather, I pick similar themes or images, even after not having seen them for a few years. In any case, there has been a categorization, from the beginning in small quantities, which was very intuitively (associatively) defined. The sole categories remain entropic, they overlap, some images are valid for more themes. An Instance of Fingerpost is a series exhibited in 2010, made up of parts: Vulnerability, Catastrophe, Benefit (The Benefit of Mortality), Gestures. (For me this research is in a way a visual message about the civilization and its state, about observing life, the nature, and man). Gestures are a part of a series about human hands as a tool themselves, and also an ability to use tools. I separated the discovery and observation of the motion of hands on the websites of the National Geographic from the actual template and enlarged them in the style of Antonioni’s Blow Up. This film has been integral, even in my first works with a disposable analogue camera. Antiperspectives is also a part of the 2010 series. It was about cutting up and switching up of the planes in an image. The size of some pictures is the original, not exceeding 3 cm, and they are ordered in a new way and printed, others are just cut outs, some are just enlarged. The series, which is currently exhibited in the Slovak National Gallery depicts mainly people in action: working, playing, manipulating, in love. I wanted to enlarge that, which I remain in awe of; the possibilities of human existence. In a 2015 exhibition with Peter Bartoš I tied into his two Xerox copies about hands, and in 2016, within the framework of the show and An Exhibition on Doubt, I published a category on hands and sowing in the index. The name of the series Instance of Fingerpost is identical to the name of a book, which predates the term in Google completely, the internet algorithm is also interesting, absolutely confusing and at the same time already historical. It wasn’t like that in 2010, today you only get the book in your google search. Instance, example-case-model-study? The indicator of direction, it is about options of looking, which I share with the viewer, that is why I often don’t finish my work, or I leave it unfinished for a long time. V roku 2007 som sa začala zaoberať revíziou starších ročníkov National geographic, ktorých edícia tvorila časť mojej osobnej pamäte, a bola istým spôsobom jedným z hlavným obrazových vnemov či substitúciou iných foto záznamov môjho detstva. Bol to atlas sveta s ktorým som vyrastala. Začala som hlavne rokom môjho narodenia 1977, ale potom som prešla všetko a viac ráz, a ostávala som, aj v priebehu viacerých rokov pri určitom type rešerží. Z toho tiež neskôr vznikla vec, kedy sa vraciam, resp vyberám rovnaké témy či obrazy aj s odstupom rokov. Každopádne nastala kategorizácia, zo začiatku v menších množstvách veľmi intuitívne- (asociačne?) definovaná. Samotné kategórie ostávajú entropické, prelínajú sa, isté obrazy sú platné pre viacero tém. An Instance of Fingerpost je séria vystavená v roku 2010, do ktorej spadajú Vulnerabilita, Katastrofy, Ůžitok (Úžitok smrteľnosti), Gestá. (Pre mňa tieto rešerže sú istým spôsobom obrazovou správou o civilizácii jej stave, o pozorovaní života, prírody, človeka). Gestá tvoria aj časť série o ľudských rukách, jednak ako nástroj samé o sebe a jednak o schopnosti používať nástroj. Objav a pozorovanie činnosti rúk na stránkach nat. geo som v mnohých prípadoch oddelila od samotnej predlohy a nazväčšovala trocha spôsobom Antonioniho zväčšeniny. Zväčšenina je dôležitá aj pri mojich prvých prácach s jednorazovým analógovým fotoaparátaom. Grand Tour 1999-2003). Do 2010 série patria aj Antiperspectives. Išlo tu o rozostrihanie a výmenu plánov v obraze. Niektoré obrázky majú originál veľkosť nepresahujúcu 3cm) a sú zoradené nanovo a vytlačené, iné sú len výrezy, niektoré sú len zväčšené. Tá séria, ktorá je momentálne v SNG zobrazuje hlavne ľudstvo v činnosti, pri práci, hre, manipulácii, láske, -činnosti. Chcela som trošku zväčšiť to čomu sa neprestávam diviť, možnostiam ľudského bytia. V roku 2015 som na výstave s Petrom Bartošom nadviazala na jeho dva xeroxy o rukách a v 2016 v rámci výstavy An Exhibition on Doubt som v indexe k výstave publikovala kategóriu o rukách, a šití. Názov série Instance of Fingerpost je tootožný s názvom knihy, ktorá samotný pôvod termínu v googli úplne predčí, zaujímavý je aj tento internetový algoritmus, absolútne zmetočný a pritom už dejinný. V 2010 to ešte tak nebolo, dnes Vám to vyhodí len knihu. Instance príklad-prípad- model- štúdia? ukazovateľa smeru, ide o možnosti spôsobu dívať sa, ktorý ja zdieľam s divákom, preto často veci nedokončujem alebo ich nechávam neuzatvorené dlhú dobu.
< >